Mijn Klantgegevens Inhoud Winkelwagen Afrekenen   
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Email:
Password:Categorieën
PVC Leidingen en H.. (181)
PE Leidingen en Hu.. (97)
Riolering (127)
Sproeiers (41)
Beregenings Comput.. (13)
Electrische afslui.. (5)
Zwenkstukken (5)
Bescherm boxen (5)
Pompen (21)
Beregenings Haspels (2)
Tuin Beregening (31)
Tennisbaan Beregen.. (20)
Sportveld Beregeni.. (29)
Golfbaan Beregening (16)
Grasmaaiers (32)
Aanbiedingen Meer
Passeggiando OP=OP
Passeggiando OP=OP
€896,00
€483,84
Informatie
Welkom op Beregeningnod..
Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Verzenden & Retourneren
Garantie
Levertijden
Dealer van...
Winkel »
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden


Artikel l Algemeen

1. Al verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
2. Onder "de koper" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3.De door de koper gehanteerde eigen voorwaarden blijven buiten toepassing.
4.Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet geldige.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde verkoper eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan hem worden teruggezonden. Zij mogen zonder verkoperstoestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht verkoper niet tot acceptatie van een order.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
5. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat verkoper bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De opdrachtbevestiging van verkoper wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden verkoper slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt van verkopers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper uitsluitend ter beoordeling van verkoper voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden,
6. Voorts is verkoper bevoegd om indien hij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de hem verstrekte opdracht en na overleg met de koper, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen worden doorberekend.
7. De koper is gehouden verkoper tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de verkoper:
• gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
• inclusief B.T.W.
• exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
• exclusief de kosten van verpakkingen (speciale lucht- en/of zeevrachtverpakking), in- en uitlading, vervoer en verzekering,
• in Euro's.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5 Annulering

Indien de koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd verkopers recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 6 Levering

1.Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de koper. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt verkoper de plaats en wijze van aflevering. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door verkoper met de koper is overeengekomen en in de offerte of anderszins wordt aangegeven.
2.Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
3. De koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken tot zijn beschikking staan.
4. Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/ aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen,
5. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is verkoper bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de koopprijs en dergelijke door de koper onverminderd blijft bestaan.
8. Indien gekocht is op afroep, is koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is verkoper gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan de koper te leveren.
9. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht de gekochte zaken namens en voor rekening van de koper te verzekeren.

Artikel 7 Transport/risico

1. Wanneer de koper aan verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 8 Overmacht

1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan;
elke van de wil van partijen onafhankelijke, c,q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar verkopers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich
niet meer voordoet.
3. Is naar verkopers oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens verkoper zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten verkoper onverminderd toe.
2. De koper garandeert verkoper te allen tijde dat het gebruik van door koper verstrekte gegevens of anderszins, verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van
derden. Verder vrijwaart hij verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
2. De aansprakelijkheid van verkoper zal de waarde van de geleverde, ondeugdelijk geachte, zaken nooit te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de koper als bij derden.
4. In ieder geval is verkoper niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waartoe de koper het heeft aangeschaft.
5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de koper, is verkoper gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van
schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
6. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor verkopers aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot koper is uitgesloten.

Artikel 11 Reclames

1. Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond der klachten koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door verkoper niet meer in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de koper op, tot de factuurwaarde van de gereclameerde zaken.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na verkoper voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door verkoper te bepalen voorwaarden.
7. Verkoper kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door de koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.

Artikel 12 Garantie

1.Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent verkoper gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door hem geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en bestaat in beginsel uit vervanging van het geleverde. Buiten garantie vallen zaken die door de koper zijn verwerkt of bewerkt.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan verkoper verleent.
3. De garantie vervalt, indien door de koper en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. Voldoet de koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de koper zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de koper, of overlijden wanneer de koper een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op de koper direct en volledig opeisbaar zijn.
2. De koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van verkoper te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico's.
3. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien de koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet correct nakomt. De koper zal op eerste verzoek van verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.
Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder aftrek van de door verkoper gemaakte terugnamekosten.
4. De zaken kunnen door de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor
een vordering van een derde.
5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al zijn vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt verkoper bovendien - door het ontstaan der vordering - bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door hem geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deeluitmaken. De door koper getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van verkoper gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.


Artikel 14 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op verkopers bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer de koper ten behoeve van de betaling van verkopers facturen een incasso-machtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de koper gehouden het betrokken
factuurbedrag terstond op andere wijze aan verkoper te voldoen.
4. Ingeval de koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft verkoper door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door verkoper verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd verkopers recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 15 Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente naar de wettelijke rente vermeerderd
met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de koper verschuldigde bedrag.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op al verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ………, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Verkoper is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval hij de koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de koper een consument is, heeft hij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

 

Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Bestsellers
01.Nozzle
02.6000 Pro
03.5500 Pro
04.6000 Pro
05.5500 Pro
06.7270-S Multi-Arc 3.1 m (10 gr baan)
07.63XA Standaard Pop-Up Hoogte 10,2 cm
08.Klemzadel met binnendraad
09.7503 Pro
10.63XA Standaard Pop-Up Hoogte 30,5 cm
Nieuw  Meer
EZ Pro 8600
EZ Pro 8600
€346,50
Binnen 2 dagen in huis*
PostNL
*uitgaande van werkdagen en normale omstandigheden